Ефективното управление на наличните пари е неделима част от успешното управление на всяка компания, затова уеб-базираната система Управление на паричния поток е полезен инструмент на мениджърите от всяко равнище, в стремежа им да оптимизират своята работа. Системата е разделена на две логически свързани части – Банка и Парични потоци, които работят съвмесно и това осигурява актуални (on-line) салда по банкови смеки и касидиректен контрол на вземаниятабърза оптимизация и планиране на плащанията. Информацията, която системата предоставя във всеки един момент позволява управление на приоритетни плащания, отлагане на плащане, своевременно погасяване по разсрочено плащане. Правата на всеки потребител се дефинират конкретно, според неговите компетенции и отговорности в структурата на компанията, което подобрява ефективността и ограничава възможностите за грешки.

В системата за Управление на паричния поток може да бъде интегриран програмният продукт е-Фактуриране и това поставя още един важен процес, издаването на електронни фактури, под общия контрол.