Издаването на фактури online в Интернет, или както още се нарича електронно фактуриране, е съвременно решение с много предимства: не изисква инсталацията на никакъв софтуер; позволява лесна, удобна и надеждна работа от всеки компютър по света, свързан в интернет; това прави възможна едновременната работа на служители от няколко офиса в обща база данни; издадените фактури се изпращат незабавно на получателя по електронна поща. Към тези общи характеристики трябва да добавим и конкретните удобства, които нашата програма за издаване и обработка на електронни фактури ПАСОСС®-Електронни фактури осигурява. Те са описани подробно на сайта www.e-fakturirane.com.

Индивидуалните настройки на системата за всеки потребител регламентират прецизно неговите права за работа. Това, например, работата на даден потребител може да бъде ограничена само с издадените от него фактури.

За електронна фактура може да бъде ползвана уникална фирмена бланка, с лого на издателя. Когато това не е нужно се използва стандартна изчистена текстова форма.

Програмата работи и с проформа-фактура. Макар и неофициален, този документ е често прилаган, улеснява работата на счетоводителя и изчиства плащанията. От проформата автоматично се издава електронна фактура. Аналогична е работата с кредитно или дебитно известие по електронна фактура.

Издателят може да подпише, винаги когато желае, готовия документ с универсален електронен подпис (УЕП).

Системата генерира полезни и ясни справки за работа. Позволява бързо намиране на фактури по критерий и изграждане на персонализирано отношение към клиентите.

Издадените електронни фактури могат да бъдат автоматично осчетоводени чрез експорт на данни от ПАСОСС е-Фактуриране и генериране на счетоводни статии в ПАСОСС-Счетоводство или друга счетоводна система.

и още →