Модул Генератор на счетоводни статии автоматизира изцяло връзката между програмите от пакет ПАСОСС Счетоводство и е-Фактуриране, като генерира служебно и записва автоматично необходимите счетоводни статии за издадените електронни фактури.

Модул Генератор на счетоводни статии осигурява възможност за автоматично осчетоводяване на статии за специфични операции, например покупки, продажби, банкови извлечения и други, по данни от външни специализирани програмни продукти за управление на търговията със стоки и услуги, производство, склад, фактури и други. Трансферът на данните се осъществява посредством междинен файл. Едновременно с осчетоводяването се завежда и отчетността по ДДС. По този начин се автоматизира напълно най-трудоемката част от компютърното счетоводство – въвеждане на първичната информация в счетоводните статии, оптимизира се работата на счетоводителите, като се избягва дублиране на действията, чувствително  се редуцира обема и се ограничават възможностите за грешки.